این بیمه نامه در دو نوع حوادث انفرادی و گروهی صادر میگردد.امروزه به علت وجود خطرات گسترده در اطراف ما این بیمه نامه از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که هر شخصی در زمینه شغلی و فعالیت کاری خود ، همچنین در مسیر رفت و آمد مورد تهدید انواع خطرات قرار دارد که با تهیه این بیمه نامه کلیه غرامت وارد شده به شخص بیمه شده را که در اثر حادثه رخ دهد تحت پوشش قرارمیدهد .حق بیمه این بیمه نامه بسته به شغل و فعالیت های روزانه بیمه شده متفارت است که از حداقل 280000ریال در سال با سقف پوشش هزینه پزشکی 10000000ریال و دیه و نقص عضو 100000000ریال به بالا میتوان این بیمه نامه را تهیه نمود.