هرروزه حوادث بیشماری در اطراف ما اتفاق می افتدکه طبق قانون فرد یا افرادی مسئول جبران خسارت شناخته میشوند.تامین مبلغ خسارت یا غرامتزیان دیده که توسط مراجع قضایی تعیین میشود مشکلاتی را برای مسئول حادثه به دنبال دارد که بهترین و اقتصادی ترین راه حل برای چنین اتفاقات پوشش بیمه مسئولیت میباشد.

بیمه مسئولیت انواع مختلفی دارد از جمله : بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی خدماتی وبازرگانی ، بیمه مسئولیت حرفه ای ، بیمه مسئولیت عمومی ، بیمه مسئولیت کارکنان ساختمانی و پیمانکاران ، مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان ، مسئولیت کارکنان پروه های عمرانی و…

با تهیه این بیمه نامه میتوان مسئولیت خود رادر قبال انجام هر فعالیتی تضمین نمود و با آرامش خاطر به فعالیت در زمینه کاری خود ادامه داد.