1398-03-22

بیمه آتشسوزی

بیمه آتشسوزی پوششی است که خسارات ناشی از وقوع آتشسوزی ، صاعقه و انفجار را که به اموال مورد بیمه وارد میشود جبران میکند. بیمه گذا […]
1398-03-21

بیمه حوادث

این بیمه نامه در دو نوع حوادث انفرادی و گروهی صادر میگردد.امروزه به علت وجود خطرات گسترده در اطراف ما این بیمه نامه از اهمیت زیادی […]
1398-03-21

بیمه بدنه اتومبیل

بیمه بدنه خودروی شرکت بیمه البرز کلیه خسارت های وارده به خودروی بیمه شده را تحت پوشش قرار میدهد.اهمیت داشتن این بیمه نامه به این جهت […]
1398-03-21

بیمه مسئولیت

هرروزه حوادث بیشماری در اطراف ما اتفاق می افتدکه طبق قانون فرد یا افرادی مسئول جبران خسارت شناخته میشوند.تامین مبلغ خسارت یا غرامتزیان دیده که توسط […]
1398-03-20

بیمه عمر و سرمایه گذاری

  بیمه عمر در واقع بهترین راهکار سرمایه گذاری برای مقابله با مشکلات مالی احتمالی در آینده است که ممکن است گریبان گیر هر فردی شود. […]
1398-03-19

بیمه نامه شخص ثالث

بیمه اجباری شخص ثالث و حوادث راننده البرز میتواند شما را در صورت بروز حوادث احتمالی که در هر زمان امکان وقوع آن وجود دارد تحت […]